Algemene Voorwaarden Verkoop Webshop Speed Stacks Belgium

Ondernemingsgegevens

Erwin Bogaerts
Speed Stacks Belgium
Rappoortvelden 28 2580 Putte
info@speedstacks.be
tel. 0487-323841
ondernemingsnr. 0879 588 575

Artikel 1: Algemene bepalingen

De e-commerce website van Speed Stacks Belgium, BE 0879 588 575, biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

Deze Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Speed Stacks Belgium moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behalve wanneer deze op voorhand, schriftelijk en uitdrukkelijk door Speed Stacks Belgium aanvaard zijn.

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen. De aangegeven prijzen zijn exclusief verzendingskosten. Deze worden bij de bestelling steeds apart en uitdrukkelijk vermeld. De verzendingskosten zijn afhankelijk van het gewicht van het pakket.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 3: Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Speed Stacks Belgium niet. Speed Stacks Belgium is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Speed Stacks Belgium is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, vraagt Speed Stacks Belgium aan de Klant om vooraf contact op te nemen met de klantendienst.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Speed Stacks Belgium. Speed Stacks Belgium kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Artikel 4: Online aankopen

Bestelprocedure

De bestelprocedure verloopt als volgt:

    1. Bestelling plaatsen en wijze van verzending bepalen.
        → U ontvangt een bevestiging en betalingsgegevens.
    2. Bedrag overschrijven op rekening BE43 9730 2364 5301.
        → Na ontvangst van de betaling worden de goederen verstuurd (op vrijdag).
       * Gemeentebesturen kunnen met een bestelbon bestellen en na facturatie betalen.
    3. Ontvangst sportstapelmateriaal.
        → U ontvangt de bestelling bij u thuis of op het door u gekozen afhaalpunt (postpunt of pakjesautomaat).

Betaalwijze

De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:

     - via overschrijving op rekeningnummer BE43 9730 2364 5301

Speed Stacks Belgium is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

Artikelen besteld via deze webwinkel worden geleverd in België.

De levering gebeurt door bpost op een adres, bij een postpunt of in een bpost pakjesautomaat. Bestellingen worden wekelijks verstuurd, normaal gezien op vrijdag. De vermoedelijke leveringstermijn is twee dagen na verzending.

Afhankelijk van het gewicht van de bestelling, verschillen de verzendkosten. De kosten bedragen 8,00 euro voor bestellingen tot 2 kg; 10,50 euro voor bestellingen van 2 tot 10 kg en 18,00 euro voor van 10 tot 30 kg.

Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen aan de woonplaats van de Klant of bij het door de Klant gekozen afhaalpunt geleverd binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelling.

Elke termijn van levering, indien deze vermeld wordt, wordt slechts op indicatieve wijze aangeduid. Laattijdigheid in de levering laat aan de Klant niet toe schadevergoeding te vorderen, evenmin om zijn betalingsverplichtingen op te schorten.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan Speed Stacks Belgium.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door Speed Stacks Belgium was geboden.

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Speed Stacks Belgium.
De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Speed Stacks Belgium te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Artikel 7: Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Speed Stacks Belgium.

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het (laatste) goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) Speed Stacks Belgium op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De Klant kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht.

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Speed Stacks Belgium heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan Speed Stacks Belgium. De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant.

Als het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Speed Satcks Belgium zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Alleen artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal Speed Stacks Belgium alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat Speed Stacks Belgium op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Speed Stacks Belgium kan wachten met de terugbetaling totdat alle goederen zijn teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door Speed Satcks Belgium geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.

Speed Satcks Belgium betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Artikel 8: Garantie

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd. (http://economie.fgov.be/)

Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, moet de Klant contact opnemen met de klantendienst van Speed Stacks Belgium. De Klant bezorgt het artikel op zijn kosten terug aan Speed Stacks Belgium.

Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant zo snel mogelijk Speed Stacks Belgium inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Defecten die zich voordoen na een periode van 6 maanden volgend op datum van levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

Artikel 10: Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Speed Stacks Belgium beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.

Onverminderd het voorgaande behoudt Speed Stacks Belgium zich het recht voor om de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

Artikel 11: Privacy

De verantwoordelijke voor de verwerking van Speed Stacks Belgium respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: het verwerken van de bestelling, de verzending van de bestelling, versturen van nieuwsbrieven of eventuele aanbiedingen.

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Speed Stacks Belgium gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, onvolledig of niet relevant zouden zijn.

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.

De Klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw wachtwoord wordt gecodeerd opgeslagen, Speed Stacks Belgium heeft dus geen toegang tot uw wachtwoord.
 
Speed Stacks Belgium houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden.

Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op info @ speedstacks . be.

Artikel 12: Gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Artikel 13: Aantasting geldigheid - niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door Speed Stacks Belgium om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 14: Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Speed Stacks Belgium. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren deze Voorwaarden.

Artikel 15: Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 16: Toepasselijk recht – Geschillen

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.

De rechtbanken van de woonplaats van de Klant zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. De Klant kan zich ook wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).